އިއުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރުން

27 އަދި 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރުން

2023-09-26

2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގަ ވޯޓު ލުމުގެ ކުރިން އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުމަށް ހުށަހެޅުން

2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގަ ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިން 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގެ ކުރިން އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް ހުށަަހެޅުން.

2023-09-17

2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އައި.ޑީ ކާޑު ހަވާލުކުރުން

2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އައި.ޑީ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރުން

2023-09-06

އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދު ތެރޭގައި ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެގެން އައިޑެންޓިޓީ ކާޑެއް ހެއްދުމަށް

2023-06-22

އަޟުހާ ޢީދާއި ގުޅިގެން 22-06-2023 ވަނަ ދުވަހު ކާޑު ދޫކުރުން

2023-06-21

އައި.ޑީ ކާޑަށް ހުށަހަޅައިދޭ ތަންތަނުން ނަގާ ފައިސާއާއި ބެހޭ

އައި.ޑީ ކާޑަށް ހުށަހަޅައިދޭ ތަންތަނުން ނަގާ ފައިސާއާކީ މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނަގާ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ.

2023-06-12

ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

29 މެއި 2023 އިން ފެށިގެން، މިޑިޕާޓްމަންޓުން ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

2023-05-29

ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

30 އޭޕްރީލް 2023 އިން ފެށިގެން، މިޑިޕާޓްމަންޓުން ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

2023-05-02

ރަމަޟާންމަހުގެ ގަޑިތަށް

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ގަޑިތަށް

2023-03-22

އައިޑީ ކާޑު ހެދުމާއި ގުޅޭ

5 ފެބްރުއަރީ ބައި އިލެކްޝަން އާއި ގުޅޭ

2023-03-02

އައި.ޑީ ކާރޑް ހެދުމައި ގުޅޭ އިއުލާން

އިއުލާން

2023-03-02