ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

A2 Sheet-Assistant Registration Officer

(IUL)133-AS/133/2024/22 އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2024-07-21

A2 Sheet-Assistant Customer Service Officer

(IUL)133-AS/133/2024/20 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2024-07-07

A2 Sheet-Assistant Registration Officer

(IUL)133-AS/133/2024/19 އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2024-07-07

Iulaan 24-Human Resource Officer

(IUL)133-AS/133/2024/24 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

2024-07-02

Iulaan-Assistant Registration Officer (GS4)

(IUL)133-AS/133/2024/22 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2024-06-22

A2 sheet-Huan Resource Officer (MS2)

(IUL)133-AS/133/2024/17 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2024-06-12

Screening Sheet-Assistant Registration Officer

(IUL)133-AS/133/2024/19 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2024-06-09

Iulaan-Assistant Registration Service Officer (GS 4)

(IUL)133-AS/133/2024/22 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

2024-06-06

Iulaan-Assistant Customer Service Officer (Wage)

(IUL)133-AS/133/2024/21 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވޭޖް)

2024-06-06

Screening Sheet-Assistant Customer Service Officer

(IUL)133-AS/133/2024/20 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2024-06-06

A2 Sheet-Assistant Customer Officer

(IUL)133-AS/133/2024/06 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2024-05-29

Iulaan

(IUL)133-AS/133/2024/19 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

2024-05-19

Iulaan

IUL)133-AS/133/2024/20) އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

2024-05-19

Screening Sheet-Human Resource Officer

(IUL)133-AS/133/2024/17 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2) މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2024-05-19

Scoring sheet Consultant

(IUL)133-AS/133/2024/12 ކޮންސަލްޓަންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް

2024-05-15

Scoring sheet Consultant

(IUL)133-AS/133/2024/11 ކޮންސަލްޓަންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް

2024-05-15

Screening Sheet-Assistant Customer Service Officer

(IUL)133-AS/133/2024/06 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2024-05-13

Screening Sheet-Computer Programmer

(IUL)133-AS/133/2024/13 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2024-05-13

Iulaan

IUL)133-AS/133/2024/18 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2)

2024-05-13

Iulaan

(IUL)133-AS/133/2024/17 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2)

2024-05-13

Iulaan-Assistant Customer Service Officer (GS4)

IUL)133-AS/133/2024/6) އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.4)

2024-04-16

Iulaan Computer Technician

(IUL)133-AS/133/2024/13 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމާރ

2024-04-15

Iulaan Software Consultant

(IUL)133-AS/133/2024/12 ސޮފްޓްވެއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް

2024-03-31

Iulaan Software Consultant

(IUL)133-AS/133/2024/11 ސޮފްޓްވެއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް

2024-03-31

A2 Sheet-Assistant Customer Officer

(IUL)133-AS/133/2024/04 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2024-03-07

Screening Sheet-Assistant Customer Service Officer

(IUL)133-AS/133/2023/73 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2024-02-13

A2 Sheet-Support Staff

(IUL)133-AS/133/2023/74 މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2024-02-07

A2 Sheet-Assistant Customer Service Officer

(IUL)133-AS/133/2023/73 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2024-02-06

Iulaan-Assistant Customer Service Officer

IUL)133-AS/133/2024/4) އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ

2024-02-04

(Screening Sheet-Assistant Customer Service Officer (Wage

(IUL)133-AS/133/2024/03 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވޭޖް) މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2024-01-30

Support staff Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/74 މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 1 ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2024-01-28

Iulaan-Assistant Customer Service Officer Wage

IUL)133-AS/133/2024/03 ) އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވޭޖް)

2024-01-21

Assistant Customer Service Officer Screening Sheet

((IUL)133-AS/133/2023/73 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2024-01-10

A2 sheet-Assistant Registration Officer

((IUL)133-AS/133/2023/64 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2024-01-08

A2 Sheet-Registration Officer

((IUL)133-AS/133/2023/70 ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތް ތަކުގެ A2 ޝީޓް

2024-01-04

A2 Sheet-Senior Human Resource Officer

((IUL)133-AS/133/2023/67 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތް ތަކުގެ A2 ޝީޓް

2024-01-02

Customer Service Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/72 ކަސްޓަމަރ ސަރިވިސް އޮފިސަރ (އެސް.އެސް 1) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-12-25

Public Relation Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/75 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-12-25

A2 Sheet-Human Resource Officer

(IUL)133-AS/133/2023/66 ހިއުމަން އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-12-21

A2 Sheet-Senior Administrative Officer

(IUL)133-AS/133/2023/68 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-12-21

A2 Sheet-Administrative Officer

(IUL)133-AS/133/2023/65 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-12-21

Iulaan

IUL)133-AS/133/2023/75) ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2)

2023-12-17

Iulaan

(IUL)133-AS/133/2023/74 މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 1)

2023-12-17

Iulaan

IUL)133-AS/133/2023/73) އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

2023-12-17

Iulaan

(IUL)133-AS/133/2023/72 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް1 )

2023-12-17

Registration Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/70 ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-12-13

Senior Human Resource Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/67 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 3) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-12-13

Human Resource Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/66 ިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-12-13

Assistant Registration Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/64 އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.4) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-12-13

Senior Administrative Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/68 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ އެމް.އެސް. 2 މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-12-11

Administrative Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/65 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ޖީ.އެސް 4 މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-12-11

Iulaan

(IUL)133-AS/133/2023/69 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

2023-12-09

Iulaan

(IUL)133-AS/133/2023/63 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

2023-12-09

Iulaan

(IUL)133-AS/133/2023/67 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 3)

2023-12-04

Iulaan

(IUL)133-AS/133/2023/66 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

2023-12-04

Iulaan

(IUL)133-AS/133/2023/70 ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2)

2023-12-04

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/68 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2)

2023-12-04

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/64 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

2023-12-03

IULAAN

IUL)133-AS/133/2023/65 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

2023-12-03

A2 Sheet-Senior Administrative Officer

(IUL)133-AS/133/2023/60 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-11-12

A2 Sheet-Human Resource Officer

(IUL)133-AS/133/2023/61 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-11-12

A2 Sheet-Assistant Customer Service Officer

(IUL)133-AS/133/2023/38 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-11-06

A2 Sheet-Assistant Customer Service Officer

(IUL)133-AS/133/2023/47 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-11-06

A2 Sheet-Assistant Customer Service Officer

(IUL)133-AS/133/2023/50 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-11-06

A2 Sheet-Customer Service Officer

(IUL)133-AS/133/2023/49 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-11-05

Senior Administrative Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/60 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ އެމް.އެސް. 2 މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-10-29

Human Resource Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/61 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ / އެމް.އެސް. 2 މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-10-29

A2 Sheet-Senior Human Resource Officer

(IUL)133-AS/133/2023/55 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-10-26

Assistant Customer Service Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/47 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-10-22

Customer Service Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/49 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-10-21

Assistant Customer Service Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/50 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-10-21

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2022/61 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2)

2023-10-18

Senior Human Resource Officer Screening Sheet

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ / އެމް.އެސް. 3(IUL)133-AS/133/2023/55

2023-10-18

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2022/60 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2)

2023-10-18

HR Officer Screening Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/44 އެޗް.އާރ އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-10-04

Assistant Customer Service Officer Screening Sheet (Wage)

(IUL)133-AS/133/2023/44 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް (ވޭޖް)

2023-10-04

Amended A2 Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/35 އެޑްމނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް (އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު)

2023-09-26

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/55 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 3)

2023-09-21

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/51 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް.އެސް 1)

2023-09-21

Jadhuvalu_3_Screening_Results_Sheet Iulaan 38

(IUL)133-AS/133/2023/38 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ/ ޖީ.އެސް 4

2023-09-17

A2 Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/32 އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ކި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-09-17

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/47 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

2023-09-13

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/46 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް.އެސް 1)

2023-09-13

A2 Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/35 އެޑްމނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-09-13

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/44 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވޭޖް)

2023-09-12

IULAAN

(IUL)133AS/133/2023/40 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ

2023-09-06

ީIULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/38 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ

2023-09-06

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/41 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

2023-09-06

Customer service Screening sheet

IUL)133-AS/133/2023/34 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-08-22

Screening sheet for Registration Officer

(IUL)133-AS/133/2023/32 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-08-22

A2 Sheet - GS3-GS4 wage staffs - Assistant customer service Wage 2 magaam

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވޭޖް) މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-08-22

Jadhuvalu 3 Screening Results

IUL)133-AS/133/2023/35 ނަންބަރު އިއުލާނު އިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-08-15

A2 Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/ 21 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-08-08

IULAAN

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)IUL)133-AS/133/2023/34

2023-08-07

IULAAN

އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) IUL)133-AS/133/2023/34

2023-08-07

Jadhuvalu 3 Screening Results

(IUL)133-AS/133/2023/29 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތް ތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-08-07

Legal officer - A2 Sheet

އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL) 133-AS-133/2023/19 އިން ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-08-01

MS1 - MS2 A2 Sheet HR Officer

(IUL)133-AS/133/2023/17 ނަންބަރު އިއުލާން އިން ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-07-06

Iulaan

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވޭޖް) (IUL)133-AS/133/2023/29

2023-07-03

Iulaan

އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) (IUL)133-AS/133/2023/30

2023-07-03

Iulaan

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (IUL)133-AS/133/2023/ 27

2023-07-02

Iulaan

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (IUL)133-AS/133/2023/ 28

2023-07-02

ީIulaan

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް.1 (ވަގުތީ) (IUL)133-AS/133/2023/ 31

2023-07-02

Jadhuvalu 3 Screening Results

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް.1ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-07-02

Jadhuvalu 3 Screening Results

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ އެމް.އެސް.2 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-07-02

ލީގަލް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

Jadhuvalu 3 Screening Results

2023-07-02

A2 Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/15 ނަންބަރު ޢިއުލާން އިން އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސަސިންގ އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-06-13

Jadhuvalu 3 Screening Results

(IUL)133-AS/133/2023/17 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) މަޤާމުގެ ސްކްރީނިން ޝީތް

2023-06-08

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ އެމް.އެސް.2

(IUL) 113-AS/133/2023/20

2023-06-06

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް.1

(IUL)133-AS/133/2023/ 21

2023-06-06

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރަމަރ އެމް.އެސް.2

(IUL)133-AS/133/2023/ 22

2023-06-06

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް.2

(IUL)133-AS/133/2023/ 23

2023-06-06

(IUL)133-AS/133/2023/ 19 އިއުލާން

ލީގަލް އޮފިސަރ

2023-06-06

A2 Sheet Massakathu S.S.1 & S.S.3

(IUL)133-AS/133/2023/16 ނަންބަރު އިއުލާނުން މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-06-03

(S.S.1)Jadhuvalu 3 Screening Results

(IUL)133-AS/133/2023/16 މަސައްކަތު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-05-14

Jadhuvalu 3 Screening Results (G.S 4)

(IUL)133-AS/133/2023/15 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓާމަރ ސަރވިސް އޮފިސރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

2023-05-14

A2 Sheet GS 4 (Wage)

(IUL) 133-AS/133/2023/14 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ވަޒީފާ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން) A2 ޝީޓު

2023-05-02

Jadhuvalu 3 Screening Results Sheet (G.S4)

(IUL)133-AS/133/2023/14 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓާމަރ ސަރވިސް އޮފިސރ (ވޭޖު) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

2023-04-26

A2 sheet

Assistant customer service officer A2 sheet

2023-04-25

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4 )

(IUL)133-AS/133/2023/15

2023-04-24

މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 1)

(IUL)133-AS/133/2023/16

2023-04-24

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/11

2023-04-16

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) ވޭޖު

(IUL) 133-AS/133/2023/14

2023-04-16

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ A2 ޝީޓު (އެމް.އެސް.1 ން އެމް.އެސް.2)

(IUL)133-AS/133/2023/10

2023-04-13

އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ A2 ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/8

2023-04-13

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވޭޖް) A2 ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/12

2023-04-13

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ވަޒީފާ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން) A2 ޝީޓު

(IUL) 133-AS/133/2023/12

2023-04-10

އެޗް. އާރ އޮފިސަރ ވަޒީފާ A2 ޝީޓު

(IUL) 133-AS/133/2023/10

2023-04-10

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

IUL) 133-AS/133/2023/11)

2023-04-02

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

(IUL)133-AS/133/2022/10

2023-04-02

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/8

2023-04-02

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވޭޖް)

(IUL)133-AS/133/2023/12

2023-03-30

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާ A2 ޝީޓު (ޖީ.އެސް.3 ން ޖީ.އެސް.4)

(IUL) 133-AS/133/2023/07

2023-03-28

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

(IUL) 133-AS/133/2023/07

2023-03-16

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

(IUL)133-AS/133/2023/8

2023-03-14

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

(IUL)133-AS/133/2023/07

2023-03-08