ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަށް މަރުހަބާ

އޮންލައިން ޕޯޓަލްއަށް ޒިޔާރާތް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ

ޑީ.އެން.އާރް ޕޯރްޓަލްއިން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު

 • އައިޑި ކާޑު ހެއްދުން
 • ޑިޕެންޑަންޓްއުން އެޑްކުރުން
 • ކާޑުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިލްތައް ބެލެހެޓުން
 • އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން
 • އައިޑި ކާޑާއި ބެހޭހުރިހާ ހިދުމަތެއް
 • ތައާރަފް
  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަކީ 1984 ވަނަ އަހަރު އުފެދި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ގޮތުން، ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ރެގިއުލޭޓިންގ ބޮޑީގެ ގޮތުގައި މެންޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެވެ.

  ކިޔުބީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ޓޮކެން ނަންގަވާ

  ރަމަޟާން މަހު ހެނދުނު 10:00 އަކުން މެންދުރު 12:00 އަށް އެޕްމެދުވެރިކޮށް ޑީއެންއާރްގެ ހިދުމަތް ތަކަށް 150 ނަންބަރު ދޫކުރެވޭނެ
  QueueBee Images
  ކުރީގެ ޕޯރޓަލް އަށް ވަދެލައްވަން ބޭނުންފުޅު ވާނަމަ